Algemene Voorwaarden - Lease & Finance Huis

1 Definities
In de Algemene Voorwaarden Lease & Finance Huis wordt verstaan onder:
1.1 Lease & Finance Huis B.V. handelend onder de naam Lease & Finance Huis, LFHuis en LFH kantoorhoudende te Oosterbeek.
1.2 Cliënt: een “bezoeker” van de websites lfh.nl die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en aan Lease & Finance Huis de opdracht geeft tot het uitvoeren van de Dienst.
1.3 Dienst: het bieden van de mogelijkheid aan Cliënt tot het doen van een Offerteaanvraag ter verkrijging van een Product van de Kredietverstrekker.
1.4 Kredietverstrekker: instelling die middels Lease & Finance Huis of namens wie Lease & Finance Huis een Offerte aan de Cliënt uitbrengt ter verstrekking van een Product.
1.5 Offerte: een door Lease & Finance Huis of namens een Kredietverstrekker digitaal of schriftelijk uit te brengen specifiek op de Cliënt toegeschreven opgave van krediet, voorwaarden en/of rentes en/of overige op het Product betrekking hebbende condities op basis van de aan Lease & Finance Huis bekende gegevens.
1.6 Offerteaanvraag: het aanvraagformulier op (één van) de websites waarop de Cliënt zijn of haar gegevens invult en waarmee het aan Lease & Finance Huis de opdracht geeft om de Dienst te verrichten.
1.7 Product: krediet, lening of introductie ten behoeve van een andersoortige dienstverlening van een Kredietverstrekker of financiële instelling.
1.8 Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Lease & Finance Huis
1.9 Partijen: Cliënt (of haar vertegenwoordiger), Kredietverstrekker en Lease & Finance Huis zelf.
1.10 Website: lfh.nl of enige andere website van Lease & Finance Huis

2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Lease & Finance Huis en de Cliënt, verband houdende met de door Lease & Finance Huis uit te voeren Dienst en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
2.2 Van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan door Partijen slechts nadrukkelijk schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de verdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden zullen Partijen gebonden zijn door rechtsgeldige regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.
2.4 Andere algemene voorwaarden dan onderhavige zijn uitdrukkelijk uitgesloten en niet op de Dienst van toepassing.
2.5 Lease & Finance Huis heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

3 Totstandkoming van opdracht
3.1 Een opdracht tussen Lease & Finance Huis en de Cliënt komt tot stand nadat de Cliënt het aanvraagformulier op de Website heeft ingevuld en verstuurd aan Lease & Finance Huis, nadat de Cliënt een calculatie op de Website heeft gemaakt en zichzelf een Offerte heeft toegezonden c.q. heeft laten toezenden, dan wel op het moment dat Lease & Finance Huis is aangevangen met de uitvoering van de Dienst.
3.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met een ondergeschikte van Lease & Finance Huis binden Lease & Finance Huis niet dan nadat en voor zover zij door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Lease & Finance Huis schriftelijk zijn bevestigd.

4 Procedure en Afhandeling Offerteaanvraag
4.1 Lease & Finance Huis streeft er naar om Cliënt binnen 48 uur na het ontvangen van de Offerteaanvraag een Offerte te doen toekomen. Lease & Finance Huis garandeert niet dit binnen de genoemde termijn doen.
4.2 Na ontvangst van de Offerte heeft de Cliënt vervolgens uiterlijk 30 dagen, danwel zoveel korter of langer als vermeld staat in de Offerte, de tijd om in te gaan op het in de Offerte uitgewerkte voorstel. Offertes worden immer uitgebracht onder voorbehoud van acceptatie door de Kredietverstrekker en onder voorbehoud van rentewijzigingen.
4.3 Cliënt kan de Offerte vervolgens accepteren door de in de Offerte aangegeven informatie ten behoeve van de acceptatie aan te leveren. Lease & Finance Huis zal indien de informatie volledig is en naar haar mening vatbaar is voor acceptatie, de aanvraag voor acceptatie indienen bij de door Lease & Finance Huis geselecteerde Kredietverstrekker.
4.4 Indien de uitslag op de acceptatie door de Kredietverstrekker positief is en de Offerte zoals door Lease & Finance Huis aan Cliënt uitgebracht gestand kan worden gedaan staat het de Cliënt vrij om uiteindelijk wel of niet het Product daadwerkelijk van de Kredietverstrekker af te nemen. Indien de Cliënt besluit om het Product niet af te nemen terwijl het Product qua tarifering en looptijd niet materiëel afwijkt van de Offerte c.q. opdracht zoals verleend, danwel indien Cliënt akkoord is gegaan met een alternatief gepresenteerd voorstel, dan kan Lease & Finance Huis voor de door haar verrichte werkzaamheden de Cliënt de Afsluitkosten c.q. het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

5 Garanties en Aansprakelijkheid
5.1 Lease & Finance Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet doen, niet tijdig doen of het niet gestand doen van Offertes aangeboden door een Kredietverstrekker.
5.2 Indien de Cliënt ingaat op de naar aanleiding van de Offerte opgestelde overeenkomst van een Kredietverstrekker, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Cliënt en de Kredietverstrekker. Lease & Finance Huis geeft geen enkele garantie met betrekking tot het Product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het Product.
5.3 De op de Website getoonde informatie wordt door Lease & Finance Huis met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
5.4 Op de opdracht tot het verrichten van de Dienst zijn de Disclaimer en Privacy statement zoals vermeld op de Website van toepassing.
5.5 Lease & Finance Huis is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Cliënt zoals omzet- en/of winstderving of goodwill verlies. Indien Lease & Finance Huis aansprakelijk is voor directe schade van een Cliënt dan zal de aansprakelijkheid het bedrag van Euro 5.000,00 per Cliënt niet te boven gaan.

6 Marketing
6.1 Cliënt staat Lease & Finance Huis toe om, na afronding van de geleverde Dienst of totstandkoming van een overeenkomst met een Kredietverstrekker gebruik te maken van de naam en/of het beeldmerk / logo van Cliënt in de online en offline communicatie naar cliënten en mogelijke opdrachtgevers.

7 Vragen en Klachten
7.1 Alle vragen of klachten die verband houden met de dienstverlening van Lease & Finance Huis kunnen via de website www.lfh.nl worden gemeld. Lease & Finance Huis spant zich in om alle klachten binnen 10 (tien) werkdagen afgehandeld te hebben.

8 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
8.1 Op de door Lease & Finance Huis aan Cliënt geleverde Dienst is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Dienst.